Projekt igång

Kvinnor tog plats på visionsdag om framtidens e-handel i Nora

 

Den 6 mars bjöd kommunerna i norra Örebro län in småföretagare i Bergslagen till en framtidsdag som fokuserade kring den digitala utvecklingen och de möjligheter och förutsättningar det innebär för företagande i glesbygd och mindre städer. Det kvinnliga nätverket Q-Nora har inom ramen för projekt JämFÖR jobbat med förberedande insatser inför framtidsdagen för att öka kvinnors inflytande och delaktighet i processen. Totalt deltog ett hundratal personer, både företagare, beslutsfattare och offentlig sektor. Av dessa var ca 15 kvinnor under 45 år som hittat till framtidsdagen tack vare Q-Noras insats. Nu fortsätter arbetet med att följa upp just dessa unga kvinnors åsikter och perspektiv. Q-Nora planerar nu för ytterligare en träff som ska ge underlag för fortsatt påverkansabete för att kvinnors villkor ska tas tillvara i arbetet med utfomandet av framtidens handel i Nora och Bergslagen.

 www.jamfor.org.

Lägg gärna in er som prenumeranter så får ni automatiskt mail när bloggen uppdateras.

JämFÖR JämFÖR är ett projekt för en jämställd framtid i Örebroregionen. Projektet drivs av Regionalt resurscentrum i Örebro län i samverkan med lokala kvinnliga nätverk i länet och Regionförbundet Örebro.

Projektbeskrivning

 

Projektperiod: 2013-04-01 – 2015-10-31 Valda insatsområden:

Insatsområde 1: Entreprenörskap och innovativa miljöer Insatsområde 2: Kompetensförsörjning och ökat arbetskraftsutbud Insatsområde 4: Strategiskt gränsöverskridande samarbete

Utifrån bakgrundsanalysen av de regionala villkoren i vårt län vill RRC Örebro län bygga vidare på den verksamhet som bedrivits under förra verksamhetsperioden. Syftet är att synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande och delaktighet inom det regionala tillväxtarbetet i Örebro län genom kunskapsutveckling och kunskapsförmedling inom valda insatsområden. Målet är att utveckla den samverkansmodell för arbete med jämställd regional tillväxt som tidigare använts. Insatser och arbetssätt ska vara strategiska och främja en förbättring av kvinnors möjligheter att verka som innovatörer och entreprenörer samt till kompetens- och karriärutveckling. De regionala handlingsplanerna innebär att frågan om ett jämställt regionalt tillväxtarbete finns på den regionala agendan, men även RRC Örebro läns verksamhet bidrar till detta. Regionalt resurscentrum Örebro län ser därför att det finns goda möjligheter till fortsatt strategiskt arbete för att integrera jämställdhetsperspektivet i det regionala tillväxtarbetet under den kommande verksamhetsperioden. Verksamheten kommer att bedrivas av Regionalt resurscentrum Örebro län i samverkan med lokala kvinnliga nätverk i Örebro län och Regionförbundet Örebro. Följande nätverk/LRC ingår i samarbetet: BIIA Resurscentrum, BQ Bergskraft, IKMA Resurscenter, KiM net – Företagsamma kvinnor i nätverk i Möckelnregionen, KlubbUPP, Lindesbergs kvinnliga företagarnätverk och Q Nora - Företagssamma kvinnor i Nora. Nätverken har en bra geografisk spridning vilket ger RRC Örebro län styrka i form av god täckning i hela länet. I styrgruppen ingår representanter från samtliga centrala samverkansparter inklusive Regionförbundets utvecklingsledare för RUS samt särskild sakkunnig i jämställdhetsfrågor på Länsstyrelsen. Organisationen består också av verksamhetsledare (100 %), informatör (5 %) samt ekonom (5 %). En ny referensgrupp med nyckelpersoner inom det regionala tillväxtarbetet kommer att sättas samman.

 

 

Mål för verksamheten

Synliggöra kvinnors villkor och öka kvinnors inflytande inom det regionala tillväxtarbetet i Örebro län.

 Främja kunskapsutveckling och kunskapsförmedling om kvinnors villkor inom det regionala tillväxtarbetet i Örebro län.

 Förbättra möjligheterna för kvinnor i Örebro län att verka och utvecklas som innovatörer och entreprenörer.

 Förbättra möjligheterna till kompetens- och karriärutveckling för kvinnor i Örebro län.

 Samverkan och kunskapsutbyte över nationella och regionala gränser mellan resurscentra och organisationer som arbetar med liknande frågor ökar.

Arbetssätt och verksamhet

Den planerade verksamheten ska bygga vidare på det arbete som gjorts under 2011-2012 inom ramen för projekt JämFÖR. Projektet kan enligt den externa utvärderingen ses som ett bra exempel och har bidragit till att driva arbetet med jämställdhetsintegrering i Örebro län ett steg till. Syftet är att utveckla RRC Örebro läns samverkansmodell för arbete med jämställd regional tillväxt som grundades under förra verksamhetsperioden. Verksamheten bygger på tillvaratagande av befintliga strukturer som

utgångspunkt med lokal och regional nivå i samverkan. Verksamheten ska präglas av ett kunskapsinriktat och strategiskt arbete och ett processinriktat arbetssätt.

Huvudsakliga arbetssätt och verksamhet:

 Synliggöra kvinnors villkor

Strategiskt nätverkande och påverkan, Skuggstrukturer och skugganalyser, Strategiska kommunikationsinsatser

Öka inflytande och delaktighet Riktade insatser - kvinnors villkor och inflytande på lokal och regional nivå, Mötesplatser för dialog och ökade kontaktytor samt synliggörande, Delaktighet i utarbetandet av kommande strukturfondsprogram

Kunskapsutveckla Affärsrådgivning på lika villkor, Kunskapsutveckling för politiker, Karriärutveckling på lika villkor

Samverka Strategiskt gränsöverskridande samarbete, Lärande och nätverkande med koppling till RC-frågor